CV ของผู้เขียน

ศาสตราจารย์
ดร. เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์


ได้รับทุนจากรัฐบาล สำเร็จปริญญาตรี
ด้วยเกียรตินิยมอันดับหนึ่งและที่หนึ่งของ
คณะ และปริญญาเอกทางเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยมอแนช (Monash University)

ออสเตรเลีย ปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (Harvard
University) สหรัฐอเมริกา ปริญญาโทด้านการบริหาร Judge Business
School มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ (University of Cambridge) อังกฤษ
ปริญญาเอกทางการบริหาร (D.Phil) และศึกษาหลังปริญญาเอก นโยบาย
สาธารณะและการบริหาร (Post Doctoral) มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด
(University of Oxford) อังกฤษ

    ปัจจุบันเป็นนักวิชาการอาวุโส (Senior Fellow) มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด
เป็นศาสตราจารย์ด้านบริหารและเศรษฐศาสตร์, Othman Yeop Abdullah
Graduate School of Business ประจำมหาวิทยาลัย Universiti Utara
Malaysia (UUM) มาเลเซีย และเป็นศาสตราจารย์วิจัย มหาวิทยาลัยรีเจ้นท์
(Regent University) สหรัฐอเมริกา เป็นประธานสถาบันอนาคตศึกษา
เพื่อการพัฒนา ประธานสถาบันการสร้างชาติ และยังเป็นอาจารย์สอนใน
มหาวิทยาลัยหลายแห่งทั้งในและต่างประเทศ เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์
นโยบายสาธารณะ การต่างประเทศ การศึกษา การคิด ปรัชญาและการ
บริหารรัฐกิจและธรุกจิ และเปน็ ประธานองคก์รนานาชาติ ผู้นำการเมืองเพื่อ
วิสาหกิจสังคม (Political Leaders for Social Enterprise) และเป็นประธาน
องค์กรสถาบันการประกอบการเพื่อสังคม (Social Entrepreneurship
Institute) และกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ สาธารณรัฐซิมบับเวประจำ
ประเทศไทย

    ศาสตราจารย์ ดร. เกรียงศักดิ์ เป็นผู้มีประสบการณ์การทำงาน และ
ดำรงสถานภาพหลากหลาย โดยเป็นทั้งอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักคิด
นักเขียน นักบริหารธุรกิจ นักสร้างสรรค์สังคม กรรมการและที่ปรึกษาหน่วย
งานและองค์กรต่าง ๆ และเป็นอดีตนักการเมือง ทั้งนี้จะเลือกทำเฉพาะที่เป็น
ประโยชน์ต่อคน สังคม ประเทศชาติและมนุษยชาติเป็นสำคัญ
ที่ผ่านมา เคยสอนที่มหาวิทยาลัยมอแนช เป็นข้าราชการอาจารย์ประจำ
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นนักวิจัย
ให้กับมหาวิทยาลัยเมลเบิร์น (University of Melbourne) องค์การโทรคมนาคม
ออสเตรเลีย (Telecom Australia) เคยเป็นนักวิชาการสังกัดศูนย์ศึกษากิจการ
ระหว่างประเทศ นักวิชาการอาวุโสฃ ศูนย์ศึกษาการปกครองประชาธิปไตย
ศูนย์เอเชีย และศูนย์ศึกษาธุรกิจและรัฐบาล ของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด นัก
วิชาการอาคันตุกะ สถาบันอินเทอร์เน็ตศึกษาและนักวิชาการประจำวิทยาลัย
ธุรกิจ ของมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด

    เคยดำรงตำแหน่งสำคัญระดับชาติ อาทิ ส.ส. ระบบบัญชีรายชื่อ และ
กรรมการบริหารพรรคการเมือง รองประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนา
เศรษฐกิจ สภาผูแ้ ทนราษฎร ประธานคณะทำงานการศึกษา ศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรมและรองประธานคณะทำงานการเศรษฐกิจ การพาณิชย์และ
อุตสาหกรรม ของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สป.) ที่ปรึกษา
ประธานรัฐสภา ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี ที่
ปรึกษารัฐมนตรี (หลายท่าน หลายสมัย) และได้รับเชิญจากหน่วยงานระดับ
ชาติและระดับนานาชาติ ให้เป็นกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษา นักวิจัย
และอาจารย์ ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในและต่าง
ประเทศมากกว่า 50 แห่ง

    นอกจากนี้ ยังมีผลงานด้านการเขียนตำราและหนังสือทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ในหลากหลายสาขา อาทิ เศรษฐกิจ นโยบายสาธารณะ การ
ศึกษา ปรัชญา การต่างประเทศ สังคม การเมือง การบริหาร การศึกษา
อนาคตศาสตร์ และการคิด มากกว่า 200 เล่ม และมีผลงานบทความลง
ตีพิมพ์ในสื่อทั้งไทยและต่างประเทศอย่างสมํ่าเสมอ อาทิ บทความวิจัยและ
วิชาการมากกว่า 500 เรื่อง บทความแสดงทัศนะด้านต่าง ๆ มากกว่า 6,000
เรื่อง