นโยบายความเป็นส่วนตัว

การให้ความยินยอม เก็บ รวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

วัตถุประสงค์ของการเก็บ รวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล สำนักพิมพ์ ซัลเซส พับลิชชิ่ง จะเก็บ รวบรวม ใช้และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และเพื่อประโยชน์ของสมาชิกสำนักพิมพ์ ซัลเซส พับลิชชิ่งในการเก็บ รวบรวม ใช้และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ข้าพเจ้าสมาชิกสำนักพิมพ์ ซัลเซส พับลิชชิ่ง (เจ้าของข้อมูล) ยินยอมให้สำนักพิมพ์ ซัลเซส พับลิชชิ่ง เก็บ รวบรวม

ใช้เปิดเผยข้อมูลของสมาชิก ดังต่อไปนี้
1. รายละเอียดเกี่ยวกับตัวสมาชิก เช่น ชื่อ นามสกุล วัน เดือน ปีเกิด สถานภาพ เป็นต้น
2. รายละเอียดสําหรับการติดต่อ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ตามจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และแอปพลิเคชั่นไลน์ (Line) เป็นต้น
3. รายละเอียดในเอกสารต่าง ๆ ที่สมาชิกยินยอมมอบให้แก่สำนักพิมพ์ ซัลเซส พับลิชชิ่ง เช่น คําขอสมัครสมาชิก และคําร้องขอต่าง ๆ เป็นต้น
5. ข้อมูลอื่น ๆ ที่สมาชิกได้ให้ไว้กับสำนักพิมพ์ ซัลเซส พับลิชชิ่ง

นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้ใช้บริการของสำนักพิมพ์ ซัลเซส พับลิชชิ่ง

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
สำนักพิมพ์ ซัลเซส พับลิชชิ่ง จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับโดยตรงจากเจ้าของข้อมูลผ่านช่องทางการสมัครสมาชิก และการสั่งซื้อสินค้าจากทางสำนักพิมพ์

ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม
ข้อมูลทางเทคนิค เช่น IP Address, Cookie ID, ประวัติการใช้งานเว็บไซต์ (Activity Log) เป็นต้น

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
สำนักพิมพ์ ซัลเซส พับลิชชิ่ง จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

  • เพื่อสร้างและจัดการบัญชีผู้ใช้งาน
  • เพื่อปรับปรุงบริการ หรือประสบการณ์การใช้งาน
  • เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะ
  • เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานราชการ

ระยะเวลาจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
สำนักพิมพ์ ซัลเซส พับลิชชิ่ง จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลไว้ตามระยะเวลาที่จำเป็นในระหว่างที่เจ้าของข้อมูลเป็นผู้ใช้งานหรือมีความสัมพันธ์อยู่กับสำนักพิมพ์ ซัลเซส พับลิชชิ่ง หรือตลอดระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายฉบับนี้ ซึ่งอาจจำเป็นต้องเก็บรักษาไว้ต่อไปภายหลังจากนั้น หากมีกฎหมายกำหนดไว้ สำนักพิมพ์ ซัลเซส พับลิชชิ่ง จะลบ ทำลาย หรือทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของเจ้าของข้อมูลได้ เมื่อหมดความจำเป็นหรือสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว

การรักษาความมั่งคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
สำนักพิมพ์ ซัลเซส พับลิชชิ่ง จะรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลไว้ตามหลักการ การรักษาความลับ (confidentiality) ความถูกต้องครบถ้วน (integrity) และสภาพพร้อมใช้งาน (availability) ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผย นอกจากนี้สำนักพิมพ์ ซัลเซส พับลิชชิ่ง จะจัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งครอบคลุมถึงมาตรการป้องกันด้านการบริหารจัดการ (administrative safeguard) มาตรการป้องกันด้านเทคนิค (technical safeguard) และมาตรการป้องกันทางกายภาพ (physical safeguard) ในเรื่องการเข้าถึงหรือควบคุมการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล (access control)

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว
สำนักพิมพ์ ซัลเซส พับลิชชิ่ง อาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้เป็นครั้งคราว โดยเจ้าของข้อมูลสามารถทราบข้อกำหนดและเงื่อนไขนโยบายที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนี้ได้ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักพิมพ์ ซัลเซส พับลิชชิ่ง

นโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่น
นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ใช้สำหรับการใช้บริการ และการใช้งานบนเว็บไซต์สำหรับผู้ใช้ของสำนักพิมพ์ ซัลเซส พับลิชชิ่ง เท่านั้น หากเจ้าของข้อมูลเข้าชมเว็บไซต์อื่นแม้จะผ่านช่องทางเว็บไซต์ของสำนักพิมพ์ ซัลเซส พับลิชชิ่ง การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลต่าง ๆ จะเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์นั้น ซึ่งสำนักพิมพ์ ซัลเซส พับลิชชิ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง

ช่องทางการติดต่อ

รายละเอียดผู้ควบคุมข้อมูล

สำนักพิมพ์ ซัลเซส พับลิชชิ่ง
สถานที่ติดต่อ:

เลขที่ 87/110 ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย) แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 (สำนักงานใหญ่)
ช่องทางการติดต่อ: 
www.successpublisher.com