ลายแทงนักคิด – ออดิโอบุ๊คออนไลน์

Please log in to access your purchased courses.

แนะนำผู้เขียน คำนำ กลไกของสมอง การทำงานของสมอง สมองมีความสามารถสร้างภาพในใจ สมองมีความสามารถในการสร้างมโนทัศน์ สมองมีความสามารถในการใช้เหตุผลเพื่อการตัดสินใจ การคิดคือ… การคิดนั้น…สำคัญไฉน การคิด…ทำไมเราต้องคิด การคิด…อุปสรรคของความคิด การคิด… "คิดได้" หรือ "คิดเป็น" ขอแนะนำให้รู้จัก 4 ตัวร่วมขณะคิด กระบวนการทำงานของความคิด