การคิดเชิงสังเคราะห์ – ออดิโอบุ๊คออนไลน์

Please log in to access your purchased courses.

แนะนำผู้เขียน คำนำ ความหมายของการสังเคราะห์ ความหมายของการคิดเชิงสังเคราะห์ เหตุใดเราจึงต้องคิดเชิงสังเคราะห์ คิดสังเคราะห์เพื่อสร้างสรรค์…สิ่งใหม่ คิดสังเคราะห์เพื่อสร้างสรรค์…แนวใหม่ การพัฒนาทัศนคติและนิสัยนักคิดเชิงสังเคราะห์