การคิดเชิงมโนทัศน์ – ออดิโอบุ๊คออนไลน์

Please log in to access your purchased courses.

แนะนำผู้เขียน คำนำ ความหมายของมโนทัศน์ สมองสร้างมโนทัศน์ได้อย่างไร มโนทัศน์มีลักษณะอย่างไร มโนทัศน์ทำหน้าที่อะไร ความหมายของการคิดเชิงมโนทัศน์ เหตุใดจึงต้องคิดเชิงมโนทัศน์ ปฏิบัติการหา "แก่น" ปฏิบัติการตีความเชื่อมโยงมโนทัศน์ ปฏิบัติการ "ฝน" เลนส์มโนทัศน์ ปฏิบัติการ "ใช้" เลนส์มโนทัศน์ การพัฒนานิสัยนักคิดเชิงมโนทัศน์