การคิดเชิงบูรณาการ – ออดิโอบุ๊คออนไลน์

Please log in to access your purchased courses.

แนะนผู้เขียน คำนำ ความหมายของการบูรณาการ สมองคิดบูรณาการหรือไม่ อย่างไร การคิดเชิงบูรณาการคืออะไร เหตุใดจึงต้องคิดเชิงบูรณาการ "สวมกรอบความคิด" หลักคิดเชิงบูรณาการ ฝึกคิดเชิงบูรณาการ = ฝึกเชื่อมโยง ใช้ค้นเหตุ/ปัจจัย…มององค์รวม + คิดบูรณาการ ใช้ "แก้ปัญหา" อย่างไม่ "ก่อปัญหา" ใช้รวมความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ พัฒนาทัศนคติและนิสัยนักคิดเชิงบูรณาการ