ที่นี่อารยะ

ภาพปกชื่อหนังสือคำโปรยราคาซื้อ
กลอนรักทรงพลัง อารยะรัก

เขียนโดย ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์

Success Publishing คู่หู ผู้ชนะ

***กรุณาตรวจสอบรายการสั่งซื้อก่อนชำระเงิน ทางร้านไม่รับเปลี่ยน-คืนสินค้าทุกกรณี

75 ฿
กลอนสติเต็มชีวิต พิชิตวิกฤต

เขียนโดย ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์

Success Publishing คู่หู ผู้ชนะ

 

***กรุณาตรวจสอบรายการสั่งซื้อก่อนชำระเงิน ทางร้านไม่รับเปลี่ยน-คืนสินค้าทุกกรณี

75 ฿
คนกล้าสร้างได้

เขียนโดย ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์

Success Publishing คู่หู ผู้ชนะ

***กรุณาตรวจสอบรายการสั่งซื้อก่อนชำระเงิน ทางร้านไม่รับเปลี่ยน-คืนสินค้าทุกกรณี

168 ฿
คนดี ส่วนรวม ก่อนส่วนตัว ชุดบทกวีอารยะ

เขียนโดย ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์

Success Publishing คู่หู ผู้ชนะ

***กรุณาตรวจสอบรายการสั่งซื้อก่อนชำระเงิน ทางร้านไม่รับเปลี่ยน-คืนสินค้าทุกกรณี

75 ฿
คนดีสร้างได้ : โมเดลบริบูรณ์ธรรม

สารบัญ

บทที่ 1 คนดีคือใคร ?….ใครคือคนดี ? 1

บทที่ 2 คนดีต้องมี บริบูรณ์ธรรม

บทที่ 3 โมเดลบริบูรณ์ธรรม (Dr. Dan Can Do Integrity Model)

บทที่ 4 การแสดงตัวตนที่ ดีแท้ งามแท้ จริงแท้

4.1 แสดงตัวตน ดีแท้

4.2 แสดงตัวตน งามแท้

4.3. แสดงตัวตน จริงแท้

บทที่ 5 การแสดงตัวตนที่ผสานกันอย่างบริบูรณ์

5.1. แสดงตัวตนที่ ‘สอดคล้อง’ (Coherent)

5.2. แสดงตัวตนที่ ‘สอดสม’ (Congruent)

5.3. แสดงตัวตนที่ ‘สอดรับ’ (Consistent)

บทที่ 6 การพัฒนาตนให้เป็นคนบริบูรณ์ธรรม

6.1. ตระหนักใน “คุณค่า” แห่งบริบูรณ์ธรรม

6.2. ยึดหลักปรัชญาอารยะ เป็น “แก่น” คุณธรรม

6.3. ใช้ชีวิตอย่างมี “อุดมการณ์”

6.4. เอาชนะ 7 จุดอ่อนในตนเอง

คำนิยมโดย

….หนังสือ คนดีสร้างได้ : โมเดลบริบูรณ์ธรรม ของ ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ เป็นอีกหนึ่งความพยายามในการสร้างสรรค์คนดีสู่สังคมไทย ผลงานเล่มนี้ นับว่ามาในเวลาที่เหมาะสม เพราะมาท่ามกลางการถกเถียงและถามหาคุณค่าที่แท้ของความดีและคนดี หวังว่า ผลงานใหม่เล่มนี้ จะช่วยให้ประเด็นแห่งการวิวาทะได้รับการเติมเต็ม และจะทำให้ความเข้าใจต่อคนดีมีความชัดเจนยิ่งๆ ขึ้นไป …. ว.วชิรเมธี ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์

…. คนดีนั้น สร้างได้ ถ้ายอมให้สร้าง นั่นคือ การพัฒนาตนให้เป็นคนดี ที่เป็นที่ต้องการของสังคม รวมทั้งการเอาชนะจุดอ่อนที่นำไปสู่อุปสรรค และความล้มเหลวในชีวิต ตามที่ผู้เขียนกล่าวไว้ว่า จะไม่ได้นำไปสู่ประโยชน์อันใดเลย หากผู้อ่านไม่ได้ยอม เปิดรับ ปรับใจ และนำสิ่งที่หนังสือเล่มนี้นำเสนอไปตีความ ทดลอง และปฏิบัติจริงด้วยตัวเอง เพื่อสร้างคนให้เป็นคนดี… พลเอก ไพบูลย์ คัุมฉายา

…. หนังสือเล่มนี้ ได้รวบรวมเนื้อหาที่เมื่ออ่านแล้ว ทำให้ย้อนคิดถึงคตนเองเกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจำวัน การทำหน้าที่ในงานต่างๆ รวมถึงหน้าที่ความเป็นพลเมือง อีกทั้งเกิดคำถามต่างๆ มากมายที่ให้กลับมาคิด ทบทวนการกระทำทั้งในอดีตและในอนาคตที่จะถึง อย่างเช่น คิดว่า เราจะมุ่งมั่นปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีได้อย่างไรบ้าง ซึ่งน่าจะสามารถกระตุ้นให้ผู้ที่ได้อ่านเกิดแรงบันดาลใจหรือมีข้อคิดบางประการที่จะเช่วยแนะแนวทางให้เป็นผู้ซึ่งมีส่วนในการสร้างสังคมแห่งความดีและมีความสุขที่ยั่งยืนได้….รศ.ดร. จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริ

 

เขียนโดย ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์

Success Publishing คู่หู ผู้ชนะ

 

***กรุณาตรวจสอบรายการสั่งซื้อก่อนชำระเงิน ทางร้านไม่รับเปลี่ยน-คืนสินค้าทุกกรณี

168 ฿
คนเก่งสร้างได้

วันนี้ผมมีมีหนังสือเล่มหนึ่งมาแนะนำ เหมาะสำหรับคนที่คิดว่า ตนเองยังไม่เก่ง… และอยากจะเก่ง คนที่ไม่มั่นใจว่า ตนเองเก่งหรือยัง.. ส่วนคนที่ไม่ม่นใจว่า ตนเองเก่งแล้ว…ยิ่งต้องอ่าน เพราะเก่งจริง ต้องมั่นใจ ทำได้แน่!! ความเก่งสร้างได้…และต้องสร้างให้ครบด้วย หนังสือเล่มนี้นำเสนอ โมเดลสมรรถนะ KSL31220 3K คนเก่งต้อง รู้ลึก รู้กว้าง รู้ไกล 12S คนเก่งต้องเก่ง 12 ทักษะแห่งยุค 20L คงเก่งต้องมี 20 คุณลักษณะชีวิต พัฒนาความเก่งครบทุกมิติ – ความรู้ ทักษะ ลักษณะชีวิต เพื่อก้าวสู่โลกอนาคตอย่างผู้ชนะ

 

เขียนโดย ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์

Success Publishing คู่หู ผู้ชนะ

***กรุณาตรวจสอบรายการสั่งซื้อก่อนชำระเงิน ทางร้านไม่รับเปลี่ยน-คืนสินค้าทุกกรณี

168 ฿
ชาวศิวิไลซ์ที่ใฝ่หา

เขียนโดย ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์

Success Publishing คู่หู ผู้ชนะ

***กรุณาตรวจสอบรายการสั่งซื้อก่อนชำระเงิน ทางร้านไม่รับเปลี่ยน-คืนสินค้าทุกกรณี

187 ฿
ชุดธรรมนำการสร้างชาติ

ชุดธรรมนำการสร้างชาติ
จำนวน 3 เล่ม
1. ธรรมะสากลสร้างชาติ : รากฐานสู่อารยประเทศ
2. สร้างชาติด้วยธรรม : นำสยามสู่อารยะ
3. ศาสนธรรมสร้างชาติ : พลังพันธมิตรเพื่อชาติอารยะ

 

เขียนโดย ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์

Success Publishing คู่หู ผู้ชนะ

 

***กรุณาตรวจสอบรายการสั่งซื้อก่อนชำระเงิน ทางร้านไม่รับเปลี่ยน-คืนสินค้าทุกกรณี

 

655 ฿
ธรรมะสากลสร้างชาติ สร้างชาติ : รากฐานสู่อารยประเทศ เอกภาพแห่งธรรม วางรากฐานแห่งไทย

เขียนโดย ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์

Success Publishing คู่หู ผู้ชนะ

 

***กรุณาตรวจสอบรายการสั่งซื้อก่อนชำระเงิน ทางร้านไม่รับเปลี่ยน-คืนสินค้าทุกกรณี

242 ฿
รู้แจ้ง : เรียนรู้วิถีปราชญ์

หนังสือเล่มนี้ ช่วยให้เรารู้ วิธีเรียนรู้ที่จะช่วยให้เราใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า อย่างมีความหมาย และอย่างฉลาดที่สุด เพราะเรียนรู้จาก นักปรัชญา และ นักปราชญ์ ผู้เป็น ‘สุดยอดนักเรียนรู้’ การเรียนรู้วิถีปราชญ์ จะมีความหมายลึกซึ้งขึ้นไปกว่า การเรียนรู้ (learning) ทั่วไป เป็นการเรียนรู้เพื่อให้ได้มาซึ่ง ความรู้ระดับรากฐาน หรือ ความรู้ความเข้าใจใน แก่นแท้

เขียนโดย ศ.ดร. เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
จำนวน 231 หน้า

202 ฿
ศาสนธรรมสร้างชาติ : พลังพันธมิตรเพื่อชาติอารยะ 215 ฿
สยามอารยะ แมนนิเฟสโต

เปรียบประดุจคัมภีร์การปกครอง เสนอเส้นทางพาสยามประเทศไปสู่ความเป็นอารยะประเทศที่มีเศรษฐกิจมั่งคั่งและยั่งยืน สังคมสมานฉันท์แม้มีความแตกต่างหลากหลาย การเมืองมีเสรีภาพและเสถียรภาพ แนวคิดสร้างหลักอารยาธิปไตย ทางออกที่ใช้แก้ปัญหาการเมือง

 

เขียนโดย ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์

Success Publishing คู่หู ผู้ชนะ

***กรุณาตรวจสอบรายการสั่งซื้อก่อนชำระเงิน ทางร้านไม่รับเปลี่ยน-คืนสินค้าทุกกรณี

168 ฿
สยามอารยานุสติ

เขียนโดย ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์

Success Publishing คู่หู ผู้ชนะ

***กรุณาตรวจสอบรายการสั่งซื้อก่อนชำระเงิน ทางร้านไม่รับเปลี่ยน-คืนสินค้าทุกกรณี

 

150 ฿
สยามอารยานุสติ รักชาติแบบอารยะ

ประเทศชาติจะอยู่ได้อย่างมั่นคง
ถ้าคนในชาติสำนึกในความเป็นชาติ มีความรักชาติ และรักคนในชาติ
ความรักชาติจะดีมาก…ถ้ารักชาติแบบถูกต้อง
แต่หากรักชาติแบบผิด ๆ ก็จะกลายเป็นสิ่งที่เลวร้ายที่สุด
รักชาติต้องรักอย่างมี สติ และพร้อม ร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ
ร่วมกันสร้างชาติให้อารยะ
หนังสือเล่มนี้
ช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้เกิด “จิตสำนึกร่วม” ในความรักชาติ
เป็นความรักชาติที่ไม่รักแต่ปาก แต่แสดงออกเป็นการกระทำ
คนจะสร้างชาติไม่ได้ถ้าไม่รักชาติ
และคนจะสร้างชาติให้อารยะไม่ได้ ถ้าไม่รักชาติแบบอารย

เขียนโดย ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์

Success Publishing คู่หู ผู้ชนะ

 

***กรุณาตรวจสอบรายการสั่งซื้อก่อนชำระเงิน ทางร้านไม่รับเปลี่ยน-คืนสินค้าทุกกรณี

150 ฿
สุวรรณภูมิแห่งสุขสภาพ : สุขสถานะของศตวรรษิกชน

ผู้เขียน
🖋️ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (ดร.แดน) ประธานสถาบันการสร้างชาติ
🖊️พญ.กัลยรัตน์ สุขเรือง (หมอน้ำ) สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

202 ฿
หนังสือ สุขแท้ : อารยะสุข ชุดบทกวีอารยะ

อารยะสุข เกิดจากการให้ความรักอันแน่นหนัก แด่ชาติชน ตนอาศัย รักผู้คน ดุจศูนย์กลาง หว่างหทัย ชีพได้ใช้ เพื่อบรรลุ อุดมการณ์

 

เขียนโดย ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์

Success Publishing คู่หู ผู้ชนะ

 

***กรุณาตรวจสอบรายการสั่งซื้อก่อนชำระเงิน ทางร้านไม่รับเปลี่ยน-คืนสินค้าทุกกรณี

75 ฿
หมู่บ้านอายุวัฒน์ : "สุขภาพ-สุขสภาพ-สุขสราญ" ของอาวุโสชนคนร้อยปี

เขียนโดย ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
และ พญ.กัลยรัตน์ สุขเรือง

120 ฿
อารยมหาพลัง

เขียนโดย ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์

Success Publishing คู่หู ผู้ชนะ

***กรุณาตรวจสอบรายการสั่งซื้อก่อนชำระเงิน ทางร้านไม่รับเปลี่ยน-คืนสินค้าทุกกรณี

240 ฿
อารยวิถีทัศน์

เขียนโดย ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์

Success Publishing คู่หู ผู้ชนะ

***กรุณาตรวจสอบรายการสั่งซื้อก่อนชำระเงิน ทางร้านไม่รับเปลี่ยน-คืนสินค้าทุกกรณี

213 ฿
อารยสนทนา

เขียนโดย ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์

Success Publishing คู่หู ผู้ชนะ

***กรุณาตรวจสอบรายการสั่งซื้อก่อนชำระเงิน ทางร้านไม่รับเปลี่ยน-คืนสินค้าทุกกรณี

150 ฿
อารยอีโก้

ถ้าเราบริหารตัวเองไม่ได้ เราก็บริหารคนอื่นไม่ได้.. ชัยชนะอยูที่การเอาชนะ ?ด้านมืด? ของตนเองให้ได้ด้วยการรู้ทันอีโก้ และจัดการอย่างเหมาะสม หนังสือ เล่มนี้ ช่วยให้ผู้อ่านรู้จักอีโก้ รู้ทันเล่ห์เหลี่ยมของมัน รู้วิธีจัดการอีโก้ตัวร้าย ? เย่อหยิ่ง หลงตัวเอง อิจฉาริษยา เห็นแก่ตัว โอ้อวด ลงโทษตัวเอง เพื่อควบคุมอีโก้ให้อยู่หมัด ช่วยให้เรามีอำนาจเหนืออีโก้ และรู้วิธีใช้อีโก้ให้นำเราสู่ชัยชนะ

 

เขียนโดย ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์

Success Publishing คู่หู ผู้ชนะ

***กรุณาตรวจสอบรายการสั่งซื้อก่อนชำระเงิน ทางร้านไม่รับเปลี่ยน-คืนสินค้าทุกกรณี

187 ฿
อารยะสร้างชาติ

เขียนโดย ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์

Success Publishing คู่หู ผู้ชนะ

***กรุณาตรวจสอบรายการสั่งซื้อก่อนชำระเงิน ทางร้านไม่รับเปลี่ยน-คืนสินค้าทุกกรณี

157 ฿