หนังสือชุดอารยะ
หนังสือชุดอารยะ เริ่มต้นที่ราคาเล่มล่ะ 110 บาท เท่านั้น!!
หนังสือชุดคิดที่ครบถ้วนที่สุดและขายดีที่สุดในประเทศไทย
เริ่มต้นที่ราคาเล่มละ 110 บาท เท่านั้น!!
หนังสือชุดผู้บริหาร
หนังสือชุดผู้บริหาร เริ่มต้นที่ราคาเล่มละ 105 บาทเท่านั้น

ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เป็นนักวิชาการ นักคิด นักเขียน และ บุคคลที่ต้องการเห็นสังคมไทยเป็นสังคมอารยชน ด้วยการมุ่งมั่นให้สติและปัญญาแก่คนไทยเป็นสังคมอารยชน ด้วยมุ่งมั่นให้สติและปัญญาแก่คนไทยมาตลอดระยะเวลาอันยาวนาน
─ คุณ ประภัสสร เสวิกุล ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์

Featured Work:
  • all
  • การศึกษา
  • ครอบครัว
  • พัฒนาตัวเอง
  • สังคม
  • อารยะ
12 กระบวนการที่ควรต้องเกิดขึ้นเป็นขั้นเป็นตอนต่อเนื่องกันไป ทำให้การสนทนาพูดคุยระหว่างกันนั้นก่อเกิดประโยชน์ ต่อผู้ร่วมสนทนา มีส่วนช่วยจรรโลงประเทศชาติ สังคมให้ดีงาม ผาสุกอย่างแท้จริง
12 กระบวนการที่ควรต้องเกิดขึ้นเป็นขั้นเป็นตอนต่อเนื่องกันไป ทำให้การสนทนาพูดคุยระหว่างกันนั้นก่อเกิดประโยชน์ ต่อผู้ร่วมสนทนา มีส่วนช่วยจรรโลงประเทศชาติ สังคมให้ดีงาม ผาสุกอย่างแท้จริง
นักฟังชั้นเซียน จะช่วยให้รู้ว่าควรตอบสนองต่อข้อมูลข่าวสารในปัจจุบันอย่างไร ทุกหมวดของการฟังภายในเล่ม ผู้อ่านสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการฟังในชีวิตประจำวันได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
นักฟังชั้นเซียน จะช่วยให้รู้ว่าควรตอบสนองต่อข้อมูลข่าวสารในปัจจุบันอย่างไร ทุกหมวดของการฟังภายในเล่ม ผู้อ่านสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการฟังในชีวิตประจำวันได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
เทียบชั้นฮาร์วาร์ด จะบอกเล่าถึงปรัชญา แนวคิด วิธีการพัฒนาระบบบริหาร การเรียนการสอน การวิจัย การพัฒนาบุคลากร และการส่งเสริมนักศึกษาของฮาร์วาร์ด
เทียบชั้นฮาร์วาร์ด จะบอกเล่าถึงปรัชญา แนวคิด วิธีการพัฒนาระบบบริหาร การเรียนการสอน การวิจัย การพัฒนาบุคลากร และการส่งเสริมนักศึกษาของฮาร์วาร์ด

LEAVE A COMMENT

designed by teslathemes